ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY

Zawiadomienie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz z § 1 Uchwały Rady Gminy Kłodawa z dnia 18 sierpnia 2010 r. w trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kłodawa, Wójt Gminy Kłodawa powiadamia radnych Rady Gminy, mieszkańców Gminy Kłodawa, organizacje sportowe, stowarzyszenia działające na terenie gminy i inne jednostki organizacyjne o przystąpieniu do prac nad projektem budżetu Gminy Kłodawa na 2016 rok.

Tworząc budżet, będący finansowym planem funkcjonowania i rozwoju wspólnoty samorządowej, realizując jednocześnie zasadę jawności gospodarki finansowej gminy,zwracam się do Państwa z prośbą o przekazywanie wskazówek i wniosków, jakie winny być uwzględnione przy tworzeniu budżetu. Wnioski w formie pisemnej prosimy kierować w terminie do 15 września 2015 roku na adres:

Gmina Kłodawa, ul. Gorzowska 40, 66 – 415 Kłodawa

lub w Sekretariacie Urzędu Gminy w Kłodawie. Wnioski złożone po tym terminie będą rozpatrywane przy projektowaniu budżetu na rok następny tj. na rok 2017.

WNIOSEK DO PROJEKTU BUDŻETU

Proszę również aby wszelakie zapytania, pomysły, wnioski kierowane i omawiane były bezpośrednio z sołtysem. Druk wniosku będzie możliwy do pobrania również w sklepie Koala w Santocku przy ul. Wiejskiej 64.