XIV SESJA RADY GMINY KŁODAWA – ZAPOWIEDŹ

Zapraszam na obrady XIV Sesji  Rady Gminy Kłodawa, która odbędzie się w dniu

24 lutego 2016r. o godzinie 10.00 w sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie.

 

Proponowany porządek obrad na XIV Sesję Rady Gminy Kłodawa:

1. Sprawy organizacyjne:

a) otwarcie posiedzenia;

b) stwierdzenie quorum;

c) przyjęcie porządku obrad;

d) przyjęcie protokołów z XIII Sesji Rady Gminy Kłodawa.

2. Sprawozdanie Wójta Gminy Kłodawa z działalności międzysesyjnej.

3. Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej w 2016 roku.

4.  Podjęcie uchwał w sprawach:

a) przyjęcia „ Programu azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kłodawa”,

b) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny od osób fizycznych (3/XIV),

c) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny od osób fizycznych (4/XIV),

d) wyrażenia zgody na nabycie od osoby fizycznej nieruchomości gruntowej położonej w Kłodawie,

e) wyrażenia zgody na nabycie od osób fizycznych nieruchomości gruntowej położonej w Rybakowie,

f) wyrażenie zgody na nabycie od osoby prawnej nieruchomości gruntowych położonych w Kłodawie,

g) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłodawa,

h) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny od osób fizycznych (9/XIV),

i) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa dla miejscowości Kłodawa w rejonie ulicy Tęczowej oraz ulicy Brzoskwiniowej,

j) zmiany Uchwały Nr XXX/265/2001 Rady Gminy Kłodawa z dnia 21 listopada 2001r.,

k) ustalenia opłaty za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej,

l)ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których Gmina Kłodawa jest organem prowadzącym,

ł) zmiany uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2016 rok.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad XIV Sesji Rady Gminy Kłodawa.