VI Sesji Rady Gminy Kłodawa

Zapraszam na obrady VI Sesji Rady Gminy Kłodawa, która odbędzie się w dniu 20 maja 2015r. o godzinie 11.00 w sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie.
Proponowany porządek obrad na VI Sesję Rady Gminy Kłodawa:
1. Sprawy organizacyjne:
a) otwarcie posiedzenia;
b) stwierdzenie quorum;
c) przyjęcie porządku obrad;
d) przyjęcie protokołu z III i IV Sesji Rady Gminy Kłodawa.
2. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
3. Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej za 2014 rok oraz z przygotowania do sezonu letniego 2015r.
4. Sprawozdanie z pracy asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodawie za 2014 rok.
5. Analiza projektów uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok;
b) udzielenia Wójtowi Gminy Kłodawa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok;
c) nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kłodawa z tytułu wykonania budżetu Gminy Kłodawa za 2014;
d) zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2015 rok
e) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gorzowskiego na wykonanie usługi pod nazwą „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: przebudowa drogi powiatowej nr 1404F i 1404F na odcinku Kłodawa – Wojcieszyce – Różanki;
f) wniesienia aportu do spółki PWIK;
g) wniesienia aportu do spółki PWiK;
h) ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla sołtysów sołectw z terenu Gminy Kłodawa;
i) ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przysługującym radnym Rady Gminy Kłodawa;
j) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny od osób fizycznych;
k) zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Kłodawa a Miastem Gorzów Wlkp w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na kierowaniu mieszkańców Gminy Kłodawa do środowiskowych Domów Samopomocy w Gorzowie Wlkp;
l) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kłodawa na lata 2015 – 2017;
ł) nadania nazwy ulicy w miejscowości Kłodawa;
m) zmiany uchwały Nr XXXVIII/277/09 Rady gminy Kłodawa w sprawie przystąpienia Gminy Kłodawa do tworzonego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka pod nazwą „Pojezierze Dobiegniewskie”;
n) wprowadzenia „Regulaminu miejsca wykorzystywanego do kąpieli nad Jeziorem Kłodawskim”.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje złożone podczas V Sesji Rady Gminy Kłodawa.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad VI Sesji Rady Gminy Kłodawa.