OSP SANTOCKO OGŁASZA KONKURS PLASTYCZNY

OSP Santocko w ramach projektu  Lubuskie Niepodległościowe Inicjatywy Młodzieżowe – „Z PASJĄ DO NIESIENIA POMOCY CZYLI PIKNIK STRAŻACKI  ogłasza konkurs plastyczny dla dzieci pod nazwą „Być patriotą XXI wieku”

Podpisane pracę można przynosić na świetlicę wiejską do 19 września. Pełny regulamin konkursu poniżej.

konkurs_plastyczny

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 1. „Być patriotą w XXI wieku”
 • 1 Organizatorzy konkursu

Konkurs plastyczny organizowany jest przez Ochotniczą Straż Pożarną w Santocku w ramach projektu pn. „Z PASJĄ DO NIESIENIA POMOCY CZYLI PIKNIK STRAŻACKI”, dofinansowanego ze środków Województwa Lubuskiego w ramach projektu Lubuskie Niepodległościowe Inicjatywy Młodzieżowe.

 • 2 Cel konkursu

Celem konkursu jest :

 • edukacja patriotyczna i obywatelska młodzieży oraz pielęgnowanie polskości i idei niepodległości oraz tradycji narodowych,
 • zainteresowanie młodych tematyką historyczną, a w szczególności niepodległościową,
 • wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia za pomocą środków plastycznych,
 • podniesienie  świadomości narodowej i lokalnej,
 • pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa.

 

 • 3 Uczestnicy
 1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży do 18 roku życia.
 2. Prace konkursowe
 3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej związanej z tematem konkursu w formacie A3 lub A4.
 4. Każdy z uczestników przygotowuje pracę wykonaną dowolną techniką: rysunek, malarstwo, kolaż, grafika, komiks, techniki mieszane.
 5. Uczestnik wykonuje pracę plastyczną indywidualnie –zgodnie z tematem konkursu „Być patriotą w XXI wieku”.
 6. Prace zbiorowe nie będą podlegały ocenie.
 7. Każda praca na odwrocie winna być czytelnie opisana i zawierać następujące dane:

imię i nazwisko, wiek, miejscowość, zgoda opiekuna na udział w konkursie i na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka…………………………..w konkursie plastycznym  pn.„Być Patriotą w XXI wieku” oraz na przetwarzanie danych osobowych, publikację wyników konkursu i wizerunku mojego dziecka w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych organizatorów konkursu oraz stronie internetowej Urzędu Gminy Kłodawa.

​Podpis rodzica/opiekuna

 

 • 5 Przebieg konkursu
 1. Prace konkursowe oceni Jury powołane przez organizatora. Komisja oceniać będzie: zawartość merytoryczną, zgodność treści wykonanej pracy z tematem konkursu, pomysłowość i oryginalność w zakresie przedstawienia tematu, formę estetyczną pracy, wykorzystanie różnych technik plastycznych.
 2. Nagrody przyznane zostaną w następujących kategoriach: Dzieci w wieku przedszkolnym; Dzieci z klas I-III, Dzieci z klas IV-VIII; Młodzież w wieku ponadpodstawowym
 • 6

Uwagi końcowe

 1. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Prace zgłoszone na konkurs przechodzą na własność organizatorów i nie będą zwracane. Organizatorzy zastrzegają prawo do ich  ekspozycji  na wystawach łącznie z podaniem danych autorów, a także w celach promocji w mediach, stronach internetowych oraz czasopismach.
 3. Prace zrolowane, zniszczone w wyniku złego opakowania lub niezgodne

z regulaminem nie będą oceniane

 1. Pracę należy dostarczyć do świetlicy wiejskiej w Santocku do dnia 19 września 2018r. -włącznie.
 2. Sprawy nieujęte w regulaminie oraz sporne decyzje rozstrzyga ostatecznie organizator.
 3. Decyzja Jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagrody jest ostateczna. Wręczenie nagród odbędzie się 22 września 2018r. podczas PIKNIKU STRAŻACKIEGO w Santocku.
 4. Wszelkich informacji o konkursie udziela: OSP Santocko.

 

 

 

Santocko, 01.09.2018r.

 

Projekt dofinansowany ze środków Województwa Lubuskiego

w ramach projektu Lubuskie Niepodległościowe Inicjatywy Młodzieżowe.