DOTACJA NA MODERNIZACJĘ SYSTEMÓW GRZEWCZYCH

Szanowni Mieszkańcy,

 

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Zielonej Górze ogłosił nabór wniosków dla podmiotów indywidualnych w ramach Programu Priorytetowego „Eko Mieszkaniec – Dotacja na ograniczenie niskiej emisji”, na modernizację systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych.

Przedmiotem wsparcia są przedsięwzięcia realizowane na terenie województwa lubuskiego polegające na likwidacji źródeł tzw. „niskiej emisji”, tj. lokalnych kotłowni węglowych i domowych pieców grzewczych opalanych paliwami stałymi oraz ich wymianie na nowoczesne źródła ciepła. Dotacja udzielana jest wyłącznie dla budynków i lokali mieszkalnych.

W ramach Programu wnioskodawca może uzyskać dotację: do 40% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż: 5.000,00 zł dla domu jednorodzinnego; 3.000,00 zł dla mieszkania w bloku wielorodzinnym.

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od dnia ogłoszenia (27.02.2018r.) na stronie internetowej WFOŚiGW w Zielonej Górze www.wfosigw.zgora.pl do czasu wyczerpania puli środków finansowych, określonej powyżej, nie później niż do 31.05.2018 roku. Wnioski będą rozpatrywane i kwalifikowane w kolejności zgłoszeń. Decyduje data wpływu wniosku do Funduszu. Wnioski złożone po 31.05.2018 r. nie będą rozpatrywane.

Wypełniony wniosek w wersji papierowej (w jednym egzemplarzu) wraz z wymaganą dokumentacją, należy dostarczyć osobiście w godzinach: poniedziałek od 10.00 do 16.00, wtorek – piątek: od 9.00 do 14.00 lub wysłać do siedziby Funduszu, na adres: WFOŚiGW w Zielonej Górze, 65-602 Zielona Góra, ul. Miodowa 11, z dopiskiem „Eko Mieszkaniec”.

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerami telefonów:
68 419 69 14 lub 68 419 69 30.