X SESJA RADY GMINY KŁODAWA

Proponowany porządek obrad na X Sesję Rady Gminy Kłodawa:

1. Sprawy organizacyjne:

a) otwarcie posiedzenia;

b) stwierdzenie quorum;

c) przyjęcie porządku obrad;

d) przyjęcie protokołów z V, VIII, IX Sesji Rady Gminy Kłodawa.

2. Wystąpienie Radnych Sejmiku Województwa Lubuskiego Tadeusza Jędrzejczaka i Józefa Kruczkowskiego.

3. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

4. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kłodawa za I półrocze 2015r.

5. Informacja Wójta Gminy z wykonania prac na drogach gminnych za I półrocze oraz planach na drugie półrocze 2015r.

6. Informacja o realizacji planów zagospodarowania przestrzennego.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany uchwały nr X/57/2011 z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin pedagogom, nauczycielom zajęć rewalidacyjnych;

b) wyboru ławników na kadencję od 2015 – 2019r. do Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim;

c) zmiany uchwały Nr XLI/318/14 Rady Gminy Kłodawa z dnia 18 czerwca 2014r;

d) zmiany uchwały Nr III/17/2015 Rady Gminy Kłodawa z dnia 28 stycznia 2015r;

e) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Deszczno na wykonanie inwestycji pn. „Remont nawierzchni ulicy Bratniej w m. Łagodzin wraz z przebudową polegającą na budowie ścieżki rowerowej”;

f) przyjęcia dotacji ze środków będących w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze;

g) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych;

h) uchwalenia „Programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2016 rok”;

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na IX Sesji Rady Gminy Kłodawa.

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad X Sesji Rady Gminy Kłodawa.