UWAGA PRODUCENCI ROLNI

Wójt Gminy Kłodawa informuje, że zgodnie z krajowym systemem monitorowania suszy prowadzonym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach na dzień 24 sierpnia 2015 r. na terenie gminy Kłodawa wystąpiły szkody spowodowane długotrwałą suszą dla roślin, zlokalizowanych na najlżejszych glebach kategorii I (gleby bardzo lekkie, grupa granulometryczna: piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylisty) i dotyczy następujących gatunków roślin uprawnych: krzewy owocowe, rośliny motylkowe i ziemniaki.

W związku z powyższym rolnicy, u których wystąpiły znaczące szkody w uprawach rolnych mogą składać do dnia 9 września 2015 roku (przed zbiorem upraw) wnioski o oszacowanie szkód. Wnioski należy składać zgodnie z przyjętym wzorem  (do pobrania w Urzędzie Gminy lub ze strony internetowej).

W celu ustalenia średniego %  obniżenia rocznej produkcji w gospodarstwie zgłaszający będzie musiał podać  uprawy,  w których wystąpiły szkody oraz wszystkie pozostałe inne uprawy  – zgodnie ze składanym wnioskiem do ARiMR o dopłaty bezpośrednie.

Rolnicy prowadzący produkcję zwierzęcą zobowiązani są do podania również rocznej wielkości produkcji towarowej poszczególnych grup zwierząt gospodarskich (trzoda chlewna, bydło) oraz mleka (jako średnia roczna produkcja ustalona na podstawie 3 ostatnich lat). Powyższe zgłoszenie będzie podstawą przeprowadzenia szacowania szkód przez komisję.

Producent rolny jeżeli posiada dokumentację potwierdzającą uzyskiwanie plonów i cen w danym gospodarstwie rolnym z co najmniej 3 lat przedkłada ją komisji. Komisja w pierwszej kolejności wykorzysta te dane do wyliczenia % szkód średniej rocznej produkcji.

Ponadto informuję, że poszkodowani rolnicy będą mogli skorzystać z pomocy określonej przez Wojewodę po przekroczeniu średniego procentowego obniżenia rocznej produkcji w gospodarstwie – powyżej 30 %.

WNIOSEK